Vozidlo pro sociální služby města Orlová

Město Orlová získalo finanční podporu na projekt, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Název projektu: Vozidlo pro sociální služby města Orlová
Registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017020
Prioritní osa IROP: 6 – REACT-EU

Popis projektu a jeho výstupy:

Předmětem projektu bylo zkvalitnění vybavení terénní pečovatelské služby ve městě Orlová. V rámci projektu byl zakoupen hybridní automobil, který
nám, Sociálním službám města Orlová, p. o., jež jsme poskytovatelem terénní pečovatelské služby, byl svěřen do užívání. Cílovou skupinou projektu jsou
osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dne 30. 6. 2023 nám bylo vozidlo svěřeno no užívání a slavnostně jsme jej převzali při námi pořádané akci “Letní kavárna”, dne 2. 8. 2023. Městu Orlová
děkujeme za spolupráci a věříme, že najedeme spousty “šťastných” kilometrů za našimi klienty….. 😊

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu lze najít také na https://irop.mmr.cz/cs/.

Mgr. Jarmila Berná – ředitelka