Pečovatelská služba

POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je poskytnout potřebnou pomoc či podporu seniorům a zdravotně postiženým občanům města Orlová, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost.

Cíle:

 • Naplňování individuálních potřeb klientů  
 • Udržení nebo zvýšení míry soběstačnosti, samoobslužnosti a nezávislosti klienta  

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Senioři starší 65 let a zdravotně postižení občané starší 26 let, kteří z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby a žijí na území města Orlová.

Odmítnutí zájemce o pečovatelskou službu

 • Úkolem sociální pracovnice je mj. v průběhu vstupního rozhovoru posoudit, zda žadatel spadá do cílové skupiny klientů pečovatelské služby. Pokud tomu tak není, poskytne mu kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb, popř. kontakty na veřejně dostupné služby.
 • Odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování pečovatelské služby lze pouze, pokud:
 • zájemce požaduje poskytnutí jiné než pečovatelské služby,
 • uzavřením smlouvy by překročil kapacitu uvedenou v registraci u krajského úřadu,
 • vypověděl zájemci smlouvu o poskytnutí pečovatelské sociální služby z důvodu porušování 
 • povinností vyplývajících ze smlouvy, a to v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí
 • Nastane-li některá z výše uvedených situací, je povinností sociální pracovnice sdělit žadateli důvody odmítnutí a zaslat mu nejpozději do 25 dnů od podání žádosti písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. Dále zapíše zájemce do seznamu žadatelů, se kterými nebylo možné smlouvu uzavřít, s uvedením důvodu. Seznam je veden v elektronické podobě.
 • Dojde-li k odmítnutí žadatele z důvodu dle odst. 2) – zájemce požaduje poskytnutí jiné než pečovatelské služby, je povinností sociálního pracovníka poskytnout žadateli kontakty na dostupné poskytovatele služby, o kterou zájemce žádá, popř. poskytnout pomoc při zajištění kontaktu.

Pečovatelská služba nabízí úkony v těchto oblastech:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 •  pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kapacita pečovatelské služby je 200 klientů.

Je poskytována každodenně od 6.00 do 20.00 hod. (pondělí – neděle).

ZÁSADY SOCIÁLNÍ SLUŽBY – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Princip ochrany práv

 • každý klient má právo na ochranu soukromí a svobodnou volbu,
 • každý klient má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa a nesmí být vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech spojených s úkonem PS.

Princip individuálního přístupu

 • každý klient má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb a požadavků

Princip partnerství

 • zaměstnanci nikoho z klientů neprotěžují, nepřehlíží a nezanedbávají
 • zaměstnanci s klienty komunikují a jednají jako s partnery srozumitelně s ohledem na jejich rozumové schopnosti, komunikace nesmí klienta urážet, ponižovat, vyvolávat obavy, strach a nejistotu
 • zaměstnanci se chovají vstřícně a empaticky
 • posilování sociálního začleňování

Profesionalita a odbornost

 • celoživotní vzdělávání zaměstnanců
 • týmová spolupráce
 • dodržování etického kodexu organizace