Denní stacionář

CÍLEM – denního stacionáře je pomáhat uživatelům důstojně prožít život s podporou, pomocí a dohledem. Trávit část dne ve stimulujícím prostředí, které se snaží co nejvíce rozvíjet celkovou stránku jejich osobnosti, umožnit jim kontakt s vrstevníky a místním společenstvím.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK – Podpora sociálního začleňování seniorů a osob s mentálním a duševním postižením. Rovněž výpomoci rodinám a rodinným příslušníkům, kteří se o ně starají a tuto pomoc nemohou vykonávat celodenně.

POSLÁNÍM – denního stacionáře je aktivizace uživatelů, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, udržení či posílení úrovně jejich samostatnosti a soběstačnosti a překonání pocitu jejich osamělosti. Důležitá je rovněž podpora pečujícím osobám a setrvání uživatelů v domácím prostředí.

PRINCIPY – spolupráce s rodinou, individuální přístup k uživatelům, vstřícné jednání, empatie, týmová spolupráce, podpora samostatnosti uživatele, konstruktivní řešení problémů

POPIS PROSTŘEDÍ , V NĚMŽ JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Denní stacionář se nachází v přízemí budovy Sociálních služeb města Orlová na výše uvedené adrese. Skládá se z kulturní místnosti s jídelním koutem, odpočinkové místnosti, sociálního zařízení pro klienty, pracovny a soc. zařízení pro zaměstnance.

NABÍZENÉ ČINNOSTI A ÚKONY SOC. SLUŽBY

Služby jsou individuálně nastaveny potřebám žadatelů, kteří mají možnost je měnit nebo ovlivňovat tak, aby splňovaly jejich osobní cíle. Žadatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních nabízených činností podle § 46, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu s provozním řádem.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY NEJSOU NABÍZENY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOC. SLUŽBY

Zájemce o sociální službu je před uzavřením smlouvy podrobně a srozumitelně seznámen se všemi podmínkami poskytování služby i s provozem soc. služby. Jsou stanoveny požadavky, očekávání a cíle žadatele.

_ Nabídka služby s popisem cíle (stanovení osobních cílů žadatele), obsahu a podmínky

_ Zjištění potřeb a zájmů žadatele

_ Společné stanovení úkonů

_ Sepsání smlouvy

UZAVÍRÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Smlouva se sepisuje ve dvojím vyhotovení. Součástí smlouvy je dodatek pro případné změny a pokyn pro zaměstnance, který bude službu poskytovat.

_ Vedoucí pracovník uzavírá smlouvu o poskytování soc. služby – denní stacionář

_ Smlouva je uzavřena po ústním projednání (stanovení cílů) a podle potřeb uživatele (druh soc. služby). Smlouva je evidována

_ Smlouva obsahuje dohodnuté úkony, postupy při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení a způsob ukončení nebo změny služby.

_ Je dbáno o to, aby ujednání bylo srozumitelné obsahově i účelně.

POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Uživatel má právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování sociální služby. Stížnost může podat ústně nebo písemně.

_ Ústní stížnost – projednává se za přítomnosti minimálně dvou osob z řady poskytovatelů (ředitel, vedoucí úseku DS) a uživatel si může k jednání pozvat rodinného příslušníka, příbuzného nebo svědka události. Opatřením je ústní dohoda o nápravě.

_ Písemná stížnost – projednává se na základě písemného oznámení. Ředitel nebo vedoucí úseku DS prošetří událost, stanoví ve spolupráci s uživatelem opatření a písemně na stížnost odpoví. Kopie stížnosti je založena ve spise uživatele. Pokud se stížnost dotýká osoby vykonávající službu, je i ona pozvaná k šetření a v případě oprávněné stížnosti postižena dle platného zákoníku práce.

_ Telefonická stížnost – uživatel se spojí s ředitelem nebo vedoucím úseku DS a sdělí svou stížnost.

Povinností poskytovatele je seznámit uživatele soc. služeb s postupem podání stížnosti při sepisování smlouvy o poskytnutí soc. služby. S uvedenými postupy jsou také seznámeni všichni zaměstnanci soc. služeb. Všechny stížnosti jsou evidovány a řešeny ihned v co nejkratší době. Stěžovatel je po určité době (dle dohody) navštíven za účelem kontroly dalšího průběhu soc. služby.

ODMÍTNUTÍ KLIENTA ZE STRANY POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB

Dle §91/3 zákona 108/2006Sb

VYPOVĚZENÍ SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB

1) Jestliže osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušování smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté soc. služby za dobu delší než 1 kalendářní měsíc.

2) Jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování soc. služeb.

3) Jestliže se osoba chová k zaměstnanci vykonávající soc. službu způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

4) Výpovědní lhůta poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci 2 tohoto článku činí 10 pracovních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni v němž byla tato výpověď osobě doručena. Výpovědi musí být podány vždy písemně. Klient může vypovědět smlouvu kdykoli i bez udání důvodu.