Poslání SSMO

Posláním Sociálních služeb města Orlová je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem.
 

Cíle SSMO

poskytovat kvalitní sociální služby v souladu s praktickým naplňováním zásad standardů kvality sociálních služeb

poskytovat takový rozsah služeb, který odpovídá potřebám obyvatel města

podporovat v organizaci týmovou práci a neustálé vzdělávání a rozšiřování poznatků v oboru sociální péče

Principy poskytování služeb SSMO

dodržování práv uživatelů

zachování co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti uživatelů

 individuální přístup trpělivý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům

týmová práce a jednotný přístup, zachovávání diskrétnosti a mlčenlivosti

Historie SSMO

Pro představitele Města Orlová je  péče o potřebné a  seniory stěžejním pilířem strategiského a komunitního plánování. Tento  úkol dlouho nesl na svých bedrech samotný Městský úřad v Orlové a konkrétně jeho Odbor sociální a zdravotní. Dlouhá léta zde měly zázemí  pečovatelky, které se hlavně v terénní práci staraly o naše seniory. Postupně se vytvořily podmínky pro vznik denního stacionáře a chráněného bydlení.

Od roku 2000 pod zastřešením Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu  Orlová, rozvíjí svou činnost organizační složka města Orlová Kontaktní a ambulantní centrum pro drogovou problematiku. Stěžejním úkolem je sekundární a terciární prevence pro drogovou problematiku.   Postupně začíná zabezpečovat veškeré preventivní programy a projekty v oblasti sociální prevence a mění se na organizační složku města Orlová Středisko volného času KOTVA. Připravované zázemí pro nizkoprahové zařízení pro děti a mládež,  provozuje Občanské sdružení Futra a zázemí pro služby ráné péče pro maminky s dětmi a služby aktivizační pro rodiny s dětmi. Od roku 2008 je práce kontaktníhi centa zaměřena jen na práci v oblasti drogové problematiky dle zákona o sociálních službách.

V roce 2010 dle rozhodnutí zastupitelstva města dochází ke zřízení příspěvkové organizace Sociální služby města Orlové, která sdružuje pečovatelské služby, služby chráněného bydlení, odlechčovací služby, služby denního stacionárního  a služby kontaktního centra. Sloužit občanům Sociální služby města Orlové, příspěvková organizace, začala 1.1.2011.