Odlehčovací služby

CÍLEM – odlehčovací služby je poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek

POSLÁNÍM – odlehčovací služby je poskytovat uživatelům podporu a péči po dobu, kdy není možno o ně pečovat v domácím prostředí.

PRINCIPY – spolupráce s rodinouindividuální přístup k uživatelůmvstřícné jednáníempatietýmová spoluprácepodpora samostatnosti uživatelekonstruktivní řešení problémů

POPIS PROSTŘEDÍ , V NĚMŽ JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Odlehčovací služba má k dispozici jeden pokoj v 1. patře v budově na ulici Adamusova 1269. Pro imobilní klienty je vybudováno sociální zařízení a venkovní výtah.Klienti mohou využívat denní stacionář v přízemí..

NABÍZENÉ ČINNOSTI A ÚKONY SOC. SLUŽBY

Služby jsou individuálně nastaveny potřebám žadatelů, kteří mají možnost je měnit nebo ovlivňovat tak, aby splňovaly jejich osobní cíle. Žadatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních nabízených činností podle § 44, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, např.:

 • ubytování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dohled a dopomoc při úklidu pokoje,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc s kontaktováním rodinných příslušníků
 • nabídka aktivizačních činností

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY NEJSOU NABÍZENY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOC. SLUŽBY

Zájemce o sociální službu je před uzavřením smlouvy podrobně a srozumitelně seznámen se všemi podmínkami poskytování služby i s provozem soc. služby. Jsou stanoveny požadavky, očekávání a cíle žadatele.

 •  Nabídka služby s popisem cíle (stanovení osobních cílů žadatele), obsahu a podmínky
 •  zajištění potřeb a zájmů žadatele
 •  Společné stanovení úkonů

UZAVÍRÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Smlouva se sepisuje ve dvojím vyhotovení.

 • Vedoucí pracovník uzavírá smlouvu o poskytování soc. služby
 • Smlouva je uzavřena po ústním projednání (stanovení cílů) a podle potřeb uživatele (druh soc. služby). Smlouva je evidována
 • Smlouva obsahuje kromě ostatních náležitostí dohodnuté úkony, postupy při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení a způsob ukončení nebo změny služby.
 • Je dbáno o to, aby ujednání bylo srozumitelné obsahově i účelně.

Služba je vždy individuálně nastavena potřebám žadatele, který má možnost ji měnit nebo ovlivňovat tak, aby splňovala jeho osobní cíle. Plánování je dohodnuto již u sepisování smlouvy s určením daného klíčového pracovníka. Za plánování a průběh služby zodpovídá sociální pracovník a klíčový pracovník, který také sumarizuje podklady i od ostatních zaměstnanců v přímé péči. Písemné individuální plány jsou v jednom provedení u uživatele a druhé provedení má u sebe klíčový pracovník. V případě zástupu je složka s individuálním plánem , osobní charakteristikou předána zaměstnanci, kterému byl zástup přidělen vedoucím úseku. Klíčoví pracovníci jsou vedeni sociálním pracovníkem, se kterým mají možnost konzultovat a sledovat vývoj plnění cílů. Všichni zaměstnanci denně na ranní poradě hlásí veškeré změny v provozu sociální služby včetně individuálního plánování. Zaměstnanci prošli školeními, supervizemi i o problematice plánování v sociálních službách.

POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Uživatel má právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování sociální služby. Stížnost může podat ústně nebo písemně.

 • Ústní stížnost – projednává se za přítomnosti minimálně dvou osob z řady poskytovatelů (ředitel, vedoucí úseku DS) a uživatel si může k jednání pozvat rodinného příslušníka, příbuzného nebo svědka události. Opatřením je ústní dohoda o nápravě.
 • Písemná stížnost – projednává se na základě písemného oznámení. Ředitel nebo vedoucí úseku DS prošetří událost, stanoví ve spolupráci s uživatelem opatření a písemně na stížnost odpoví. Kopie stížnosti je založena ve spise uživatele. Pokud se stížnost dotýká osoby vykonávající službu, je i ona pozvaná k šetření a v případě oprávněné stížnosti postižena dle platného zákoníku práce.
 • Telefonická stížnost – uživatel se spojí s ředitelem nebo vedoucím úseku DS a sdělí svou stížnost.

Povinností poskytovatele je seznámit uživatele soc. služeb s postupem podání stížnosti při sepisování smlouvy o poskytnutí soc. služby. S uvedenými postupy jsou také seznámeni všichni zaměstnanci soc. služeb. Všechny stížnosti jsou evidovány a řešeny ihned v co nejkratší době. Stěžovatel je po určité době (dle dohody) navštíven za účelem kontroly dalšího průběhu soc. služby.

ODMÍTNUTÍ KLIENTA ZE STRANY POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB

Dle §91/3 zákona 108/2006Sb.

VYPOVĚZENÍ SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB

1) Jestliže osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušování smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté soc. služby za dobu delší než 1 kalendářní měsíc.

2) Jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování soc. služeb.

3) Jestliže se osoba chová k zaměstnanci vykonávající soc. službu způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

4) Výpovědní lhůta poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci 2 tohoto článku činí 10 pracovních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni v němž byla tato výpověď osobě doručena.

Výpovědi musí být podány vždy písemně.

Klient může vypovědět smlouvu kdykoli i bez udání důvodu.