Chráněné bydlení

POSLÁNÍ

Chráněné bydlení SSMO poskytuje pobytovou službu dle zákona o soc. službách osobám, které mají částečně sníženou soběstačnost  z důvodu zdravotního postižení mentálního nebo tělesného, ale které jsou schopny sebeobsluhy. Služba je poskytována celoročně a nepřetržitě s individuální podporou zaměstnanců tak, aby umožnila uživatelům běžný způsob života, podpořila jejich aktivitu a  umožnila důstojné a bezpečné bydlení v prostředí blízkém domovu a začleňování do běžné společnosti. Chráněné bydlení má formu  skupinového bydlení – ubytování je poskytováno v jednolůžkových pokojích převážně se společným hygienickým zázemím.

Trvalým cílem naší služby chráněné bydlení je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů.

Cílem služby chráněné bydlení je:

 • Udržení či rozvoj schopností, dovedností a znalostí uživatele  souvisejících s péči o sebe a o domácnost např. péče o svou osobu (hygiena, vzhled); příprava stravy, vedení domácnosti – úklid, běžné domácí práce, obsluha elektrospotřebičů, hospodaření s finančními prostředky.
 • rozvoj  dovedností a znalostí uživatelů, a to dle individuálních schopností každého uživatele (např. komunikační dovednosti,  schopnosti uplatňovat svá práva, zájmy)
 • S přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm  postižení, věkovými a charakterovými zvláštnostmi:
 1. u uživatelů v postproduktivním věku, aktivní využívání volného času (např. udržení či rozvoj individuálních zálib, pracovních dovedností)
 2. u uživatelů v aktivním věku: získání návyků a dovedností souvisejících s pracovním zařazením či samotné pracovní zařazení a aktivní využívání volného času
 • zachování či rozvoj přirozených vztahů uživatele (kontakt s  rodinou, přáteli)
 • zvýšení míry začleňování uživatelů do společnosti např. využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (pošta, obchody, kadeřník, volnočasové aktivity, návazné sociální služby)

Rozvojové cíle:

 1. Zateplení budovy včetně výměny oken
 2. Zřízení samostatného bytu pro uživatele
 3. Rekontrukce vchodu do budovy.

Tyto cíle budeme realizovat ve spolupráci s Městem Orlová jako majitelem budovy a zřizovatelem naší organizace do roku 2015.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení mentáního, tělesného, psychického s předpokladem schopnosti sebeobsluhy, které potřebují podporu druhé osoby
 • věk 26-80 let.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, které nepatří do cílové skupiny:

Osobám vyžadujícím 24 hod. péči personálu. (Podpora, kterou zaměstnanci uživatelům poskytují, nemá zdravotnický ani ošetřovatelský charakter.) Službu nemůžeme poskytnout osobám hluchoslepým, hluchoněmým, nevidomým, těžce mentálně nebo psychicky postiženým, osobám psychiatricky nemocným tak, že  by toto vedlo k ohrožení ostatních uživatelů nebo by narušovalo kolektivní soužití

Podpora je poskytována v rozsahu úkonů:

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc s přípravou stravy
 • zajištění  oběda

poskytnutí ubytování – jednolůžkové pokoje se společným hygienickým zázemím, bezbarierové řešení bydlení, 2 byty – jednolůžkový a dvoulůžkový

pomoc při zajištění chodu domácnosti – podpora při úklidu, údržbě, pomoc s nákupy a hospodaření s penězi

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soc.prostředím,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • nácvik a upevňování  motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • u uživatelů a aktivním věku podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady
 • pomoc při využívání služeb, informačních zdrojů
 • upevnění kontaktu s rodinou, pomoc při aktivitách podporujících soc.začleňování

sociálně terapeutické činnosti

 • organizace volného času
 • trenink paměti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita 14 uživatelů.

ZÁSADY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Princip individuálního přístupu

 • každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle svých potřeb a požadavků
 • každý uživatel má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa a nesmí být vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech

Posílení soběstačnosti a sociálního začleňování

 • zaměstnanci zprostředkovávají uživateli jiné dostupné služby, zvyšují tak jeho samostatnost a snaží se začlenit uživatele do místního společenství (terapeutické dílny, kadeřník, pošta)
 • zaměstnanci podporují uživatele a umožňují mu věnovat se svým zálibám ( společenské hry, zpěv, rukodělné práce.apod.)
 • zaměstnanci akceptují schopnosti a dovednosti uživatele a podporují jeho samostatnost (vaření, praní, žehlení, nakupování)

Princip partnerství

 • zaměstnanci  nikoho z uživatelů neprotěžují, nepřehlíží a nezanedbávají
 • zaměstnanci  s uživateli komunikují a jednají jako s partnery srozumitelně s ohledem na jeho rozumové schopnosti, komunikace nesmí uživatele urážet, ponižovat, vyvolávat obavy, strach a nejistotu
 • zaměstnanci se chovají vstřícně a empaticky

Profesionalita a odbornost

 • celoživotní vzdělávání zaměstnanců
 • týmová spolupráce
 • dodržování etického kodexu organizace