Úkony služeb

1. Poskytování informací

1.1. Kontaktní práce

Jedná se o vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétní služby, který vychází z aktuální situace klienta a jeho potřeb. Cílem je vytvoření vzájemné důvěry a podmínek, potřebných pro poskytování dalších služeb. Jsou hledány a upevňovány hranice komunikace s klientem a kultivovány jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Neoddělitelnou součástí kontaktní práce je i získávání údajů o místní drogové scéně a mapování rizikového chování klienta.

1.2. Informační servis

Informace jsou podávány výhradně na základě vyjádřeného zájmu klienta. Odpovídají povaze situace, stavu klienta a možnostem pracovníka. Pracovník může poskytnutí určité informace odmítnout, bude-li v rozporu s jeho přesvědčením o vhodnosti dané informace a její užitečnosti pro klienta. Jedná se np. o informace: O bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším sexu, o zdravotní a sociálně-právní oblasti, o literatuře pro vzdělávání, jiné specifické informace, které nelze zařadit do žádné z předcházejících kategorií

1.3. Krizová intervence

Diagnosticko-terapeutický přístup přispívající ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání, pozorování chování klienta s důrazem na posouzení aktuálního psychického stavu, rozhovor směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu, cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží, diagnosticko-terapeutickou rozvahu atd. Intervence obsahuje také návrh opatření, založení dokumentace.

1.4. Krizová intervence po telefonu a internetu – nepřímá (anonymní)

Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace s anonymním klientem prováděná prostřednictvím internetu za účelem poskytnutí krizové intervence (nikoli za účelem poradenského či informačního kontaktu).

1.5. Krizová intervence po telefonu a internetu - přímá

Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace s neanonymním klientem prováděná prostřednictvím internetu za účelem poskytnutí krizové intervence (nikoli za účelem poradenského či informačního kontaktu).

1.6. Telefonické, písemné a internetové poradenství - anonymní

Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace s anonymním klientem prováděná prostřednictvím telefonu, faxu, pošty či internetu za účelem terapeutické intervence zpravidla podpůrné.

1.7. Telefonické, písemné a internetové poradenství - přímá

a) Telefonický rozhovor nebo písemná komunikace s neanonymním klientem prováděná prostřednictvím telefonu, faxu, pošty či internetu za účelem terapeutické intervence zpravidla podpůrné.

b) Získání nebo předání potřebných informací vedoucích ke kvalifikovanému zajištění následné péče. Může se jednat také o formu získání nebo předání potřebných informací týkajících se osoby klienta (s jeho informovaným souhlasem).

c) Poskytnutí klientovi možnosti zpětného zavolání sociálním pracovníkem a pokračování v poradenství.

d) Poskytnutí klientovi možnosti telefonického nebo internetového kontaktu na instituce nebo rodinné příslušníky za asistence sociálního pracovníka.

1.8. Individuální poradenství

Rozlišujeme tyto základní typy:

a) Obecné poradenství, jež se zaměřuje na řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit.

b) Strukturované poradenství, jeho cílem je pomoci klientovi efektivněji jednat a dosahovat svých cílů. Probíhá strukturovaně na základě plánu, jež je průběžně modifikován.

c) Individuální konzultace klienta týkající se průběhu naplňování léčebného plánu. Rozhovor je vysoce strukturován, obsahuje méně prvků psychoterapie a je zaměřen spíše prakticky na rozvoj konkrétních schopností a dovedností klienta.

1.9. Úkony potřebné pro zajištění práce s klientem

a. Zahrnuje všechny takové aktivity, které nejsou součástí přímé práce s klientem, ale bez jejichž provedení není přímá práce s klientem možná nebo se snižuje pravděpodobnost, že k ní vůbec dojde. Jedná se například o mapování pohybu místní drogové scény, vytváření popisu místní scény za účelem vytipování vhodných míst pro streetwork atd. Dále se jedná o vyhledávání informací, zpracovávání údajů, formatování, tisk a distribuce informačního materiálu.

b. Do této činnosti K-centrum zahrnuje i korespondenční práci. Písemný kontakt s klientem v léčebně nebo ve vazební věznici a výkonu trestu odnětí svobody v rámci jeho podpory, udržení kontaktu, podání informací, odkazu či zprostředkování kontaktu na jinou instituci. Poskytování kontaktu a zprostředkování kontaktu klientům směrem k institucím a rodinným příslušníkům a zabezpečení korespondence. Rovněž poskytnutí adresy Kontaktního centra klientům bez trvalého bydliště a zabezpečení přijímání pošty nebo zásilek. .

2. Sociálně terapeutická činnost

2.1. Vstupní zhodnocení stavu klienta

Výkon zahrnuje proces navázání spolupráce s klientem, získání základních anamnestických informací od klienta (případně rodinných příslušníků, partnera atd.), studium dostupné dokumentace, případně jiný způsob shromažďování informací o klientovi a jeho stavu a vyhodnocení těchto informací. V rámci výkonu je mapováno rizikové chování klienta. Součástí práce je zhodnocení celkového stavu klienta se zvážením dalších potřebných vyšetření a případné stanovení terapeutického plánu. Nedílnou součástí výkonu je vyplnění základních údajů do vstupního záznamové archu.

2.2. Skupinová terapie a poradenství

a. Skupinová práce zaměřená na různé problémové či potenciálně-problémové oblasti života klienta, její součástí je nácvik komunikačních dovedností, zvládání rolí apod. Nejedná se o systematickou skupinovou psychoterapii, práce má charakter spíše poradensko-edukativního kontaktu s psychoterapeutickými prvky.

b. Do této činnosti zařazuje Kontaktní centrum i primární prevenci. Služba je poskytovaná na základě nabídky sociálního poradenství a na základě vyjádřeného zájmu klienta. Výkon obsahuje poskytování všech forem primární prevence dle nabídky a poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání.

2.3. Skupiny pro rodiče a blízké klientovi

Systematická skupinová práce s rodiči či jinými osobami významnými pro klienta (rodinní příslušníci, partneři atd.). Cílem práce je podpora rodinného systému klienta. Skupinová práce probíhá formou poradenství, kde je vedle cílené edukace efektivní i moment sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy skupiny. Jednotlivé intervence jsou koordinovány s léčebným plánem klienta.

2.4. Závěrečné zhodnocení stavu klienta – závěrečná zpráva

Výkon zahrnuje proces uzavření spolupráce s klientem. Součástí práce je zhodnocení celkového stavu klienta a všech změn, které v rámci procesu sociálně terapeutické činnosti zaznamenal. V rámci požadavku klienta je vystavená potřebná závěrečná zpráva.

3. Snižování rizik a minimalizace škod

3.1. Základní zdravotní ošetření

Základní zdravotní ošetření je zákrok provedený v případech onemocnění či poranění, včetně neodkladné první pomoci. Dále se za základní zdravotní ošetření považují úkony nahrazující laickou domácí péči (výdej předepsaných léků, aplikace mastí, obklad apod.), realizované podle instrukcí ošetřujícího lékaře (jde o činnosti vztažené ke klientům bez domova). Cílem je ošetřit základní poranění a poskytnout nejnutnější pomoc v kombinaci se snahou přimět klienta, aby využil odbornou pomoc lékaře. V rámci služby jsou poskytované základní zdravotnické prostředky.

3.2. Odběry biologického materiálu

Výkon slouží k získání biologického materiálu a k jeho dalšímu vyšetření. Jedná se o provedení klientem odběru moči, odběru krve, odběru slin, odběru jiného biologického materiálu. Je zajištěno následné testování v zařízení a likvidace biologického materiálu dle předpisů. Jsou poskytované potřebné prostředky pro odběr.

3.3. Testování infekčních nemocí

Cílem výkonu je zjištění možnosti výskytu infekčního onemocnění u klienta. Neoddělitelnou součástí testování je předtestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění, předání informací o infekčních nemocech, o průběhu a limitech prováděného testu, odběr biologického materiálu, samotné provedení testu a potestové poradenství, jehož součástí je zajištění potřebné následné lékařské péče v případě pozitivního výsledku. Jsou poskytované potřebné testovací prostředky.

3.4. Orientační test z močí

Rozlišujeme dva základní typy orientačních testů z moči:

a)Test na přítomnost drog a jejich metabolitů v moči, jehož cílem je průběžná kontrola abstinence. Po odečtu hodnot (např. míry zabarvení testovacího proužku) provede pracovník vyhodnocení a interpretaci výsledku.

b)Těhotenský test, v jehož případě nabídne pracovník po odečtu výsledku buď další relevantní služby (v případě pozitivního výsledku) nebo poučení o možnostech plánovaného rodičovství (v případě negativního výsledku).

Neoddělitelnou součástí testování je předtestové poradenství, předání informací o průběhu a limitech prováděného testu, odběr moči, samotné provedení testu a potestové poradenství. Jsou poskytované potřebné testovací prostředky.

3.5. Potravinový servis

Poskytnutí potravin a nápojů, které jsou součástí nabídky K-centra (nezávisle na finanční účasti konzumenta), ke konzumaci v prostorách zařízení. Výdej vitaminů spojený s instrukcí k jejich užití, bez ohledu na to zda dojde ke konzumaci v prostorách K-centra. Program je zaměřen na celkovou zdravotní a také částečně sociální pomoc a rehabilitaci.

3.6. Výměnný a jiný harm reduction program

Výkon zahrnuje vlastní akt výměny injekčního materiálu nebo jeho součást - samostatný výdej čistého nebo příjem použitého injekčního materiálu. Nedílnou součástí výměnného programu je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečné aplikaci (např. tampony, desinfekční materiál apod.), včetně poučení o bezpečné likvidaci použitého materiálu. Dále může být podle potřeby vydáván i jiný harm reduction materiál (např. prezervativy, alobal atd.). Součástí výkonu je i mapování rizikového chování klienta.

4. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4.1. Sociální práce

Aktivity zaměřené na zlepšení sociální situace klienta a jeho schopností řešit běžné sociální problémy. Jedná se o pomoc v oblasti sociálně-právní (např. pomoc při vyřizování sociálních dávek, dokladů, přídavků na děti, kontakt s oddělením péče o dítě, pomoc při řešení problémů s bydlením, splátkové kalendáře), zprostředkování dalších služeb v jiných zařízeních (záruky a reference), asistenční službu (doprovod klienta) nebo probační dohled.

4.2. Socioterapie

Zahrnuje jakékoli strukturované programy směřující k aktivnímu zlepšování a kultivaci komunikačních a sociálních dovedností klienta. Výkonem jsou všechny základní typy klubových aktivit, volnočasové programy, edukativní a výchovné programy (vzdělávání). Jsou poskytované potřebné prostředky pro socioterapii.

5. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

5.1. Individuální poradenství pro rodinné příslušníky a pro osoby blízké klientům

Rozlišujeme dva základní typy:

a) Obecné poradenství pro rodinného příslušníka či jinou blízkou osobu uživatele drog. Cílem je pomoci zvýšit jejich kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog blízké osoby.

b) Strukturované poradenství má za cíl pomoci lépe chápat uživatele drog a pomáhat mu, aby se dokázal efektivněji vyrovnávat s určitým typem konkrétního problému a lépe dokázal dosahovat svých cílů. Probíhá strukturovaně na základě plánu, jenž je průběžně modifikován.

5.2. Práce s rodinou

Aktivity zaměřené na podporu rodinného systému klienta a ozdravení vztahů, jež byly zatíženy užíváním drog. Jedná se o různé formy poradenství a edukace, jež mají napomoci podpoře navozených změn u klienta. Práce s rodinou zahrnuje konzultace s rodinnými příslušníky uživatele a s jeho blízkými, a to jednotlivě, s rodinou či její částí včetně přítomného uživatele nebo s rodiči. Výkonem je párové poradenství nebo rodinné poradenství.

6. Podpora dalších aktivit

6.1. Intervence v prostředí zábavy a jiných prostředích

a. Intervence uprostřed zábavy - Jedná se o vytvoření základního pracovního rámce potřebného pro realizaci konkrétní služby, který vychází z aktuální situace klienta a jeho potřeb. Cílem je vytvoření dostatečné vzájemné důvěry a podmínek, potřebných pro poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s klientem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. V rámci výkonu musí být možnost zajistit následující položky: Kontaktní práce na tanečních akcích, kontakt s promotéry a příprava, poradenství, informační servis, získávání údajů o místní scéně, mapování rizikového chování klienta

b. Pracovní terapie - Aktivity zaměřené na nácvik dovedností, pracovních návyků, odpovědnosti a soběstačnosti klienta. Pracovní terapie zahrnuje široké pole pracovních činností nejčastěji zaměřených na provoz a údržbu zařízení, práci v chráněných dílnách, vaření, starost o zvířata atd. Cílem aktivit je větší schopnost uplatnění klienta na trhu práce. V rámci služby jsou poskytované pracovní pomůcky, nářadí, materiál apod.

c. Chráněná práce / podporované zaměstnání - Výkon zahrnující činnosti vykonávané v prostředí pracovní dílny, či chráněného zaměstnání. Součástí provádění tohoto výkonu je organizační zajištění pracovní příležitosti v chráněném zaměstnání (zahrnuje kontakt s úřadem práce apod.), dále pak uzavření kontraktu s klientem (rozsah a podmínky práce, odměna apod.). Výkonem jsou: Práce v chráněné dílně, práce v chráněném zaměstnání, práce na chráněném místě (Pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce )

d. Zátěžové programy - Soubor aktivit zaměřených na cílené využívání alternativ trávení volného času, které pro klienty představují dostatečnou zátěž a jsou tak terapeuticky využitelné. Většinou se jedná o vícedenní volnočasové aktivity nebo výchovné či motivační programy. Podmínkou provedení programu je také způsob jeho zpracování a vyhodnocení s klienty. Součástí zátěžového programu může být skupinové poradenství a terapie.

7. Zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

7.1. Základní hygienický servis

Cílem výkonu je pomoci obnovovat základní hygienické návyky klientů. Výkonem je poskytnutí prostředků a možnosti základní hygieny (WC, umyvárna, mýdlo, kapesník, ručník) a poskytování obnošeného šatstva nebo možnosti k převlečení. Součásti výkonu je motivace, poradenství a vedení k dodržování základních hygienických návyků, poskytnutí osobní skřínky.

8. Zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

8.1. Celkový hygienický servis

Cílem výkonu je pomoci obnovovat základní hygienické návyky klientů. Výkonem je poskytnutí prostředků (mýdlo, holící potřeby, pěnu na holení, tampony, ručník, krém, desinfekční prostředky) a možnosti celkové hygieny těla (WC, sprcha), Dále výkonem je poskytování prostředků pro praní prádla (prací prášek) a možnosti vyprání prádla a jeho následného usušení, žehlení, popřípadě oprava ošacení.Součásti výkonu je motivace, poradenství a vedení k dodržování základních hygienických návyků, poskytnutí osobní skřínky.