POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KONTAKTNÍHO CENTRA

1. Popis služeb kontaktního centra dle §59 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

 1.2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 a) sociálně terapeutické činnosti,

 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

2. Popis služeb kontaktního centra dle §24 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006, kterou se upravuji některá ustanovení zákona o sociálních službách

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

2.1 sociálně terapeutické činnosti:

a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

b) poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod.

2.2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

2.3. poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

a) zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,

b) zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.

Kontaktní centru SSMO je nízkoprahové zařízení, které poskytuje ambulantní a terénní službu dle zákona o sociálních službách osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Služba je poskytovaná ve městě Orlová celoročně v pracovních dnech dle provozní doby s individuální podporou zaměstnanců tak, aby snižovala či předcházela sociálním a zdravotním škodám způsobených, užíváním nelegálních návykových látek a má za úkol zlepšovat kvalitu života cílové populace.

OKRUH OSOB

Klienti Kontaktního centra jsou:

 • Osoby ohrožené sociálními a zdravotními riziky spojenými se zneužíváním návykových látek
 • Rizikoví uživatelé návykových látek.
 • Uživatelé návykových látek.
 • Potencionální uživatele návykových látek.
 • Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů.
 • Osoby ohrožené negativními projevy chování ve spojení s užíváním návykových látek
 • Instituce, školy, výchovná zařízení v rámci prevence užívání návykových látek a protidrogové koordinace

Osobám mladším 15 let a osobám, které nejsou uživateli nelegálních návykových látek poskytujeme jen odborné drogové a sociální poradenství (individuální poradenství, individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké, informační servis, práce s rodinou, skupinové poradenství, skupiny pro rodiče a osoby blízké klientovi, socioterapie, telefonické, písemné a internetové poradenství) a orientační testy z moči na přítomnost drog v těle.

Ostatní služby poskytujeme jen osobám starším 15 let užívajíc nelegální návykové látky.

CÍLE

Cílem služby Kontaktní centrum je:

a) U uživatelů návykových látek:

 • Poskytnout pomoc rizikovým uživatelům návykových látek, minimalizovat rizika spojená s užívání nelegálních návykových látek, navázat s nimi kontakt a vytvořit vztah vzájemné důvěry
 • Usilovat o to, aby uživatelé služby zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti
 • Udržení či rozvoj schopností, dovedností a znalostí v oblasti prevence související s užíváním návykových látek – například získání povědomí o zdravotních rizicích a následcích užívání návykových látek
 • Umožnit uživatelům přístup k neinfikovanému injekčnímu materiálu a bezpečně likvidovat použitý injekční materiál
 • Umožnit uživatelům služby využívat podmínky pro osobní hygienu
 • Poskytovat uživatelům služby odborného sociálního poradenství
 • Motivovat uživatele k abstinenci a k návštěvě dalších specializovaných zařízení
 • Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
 • Poskytnout pomoc při uplatňování práv uživatelů, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

b) U neuživatelů návykových látek:

 • Podílet se na realizaci preventivních programů tak, aby uživatelé služby byli připraveni na setkání s drogou, dokázali předcházet problémům spojeným s užíváním návykových látek a tomuto chování předcházeli
 • Poskytovat odborné drogové poradenství rodičům, přátelům či osobám blízkým uživatelů návykových látek

NABÍZENÉ ČINNOSTI A ÚKONY SOC. SLUŽBY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Na základě terénní práce, informačního servisu o poskytování služeb sociální prevence Kontaktního centra má možnost každý klient v rámci cílové populace využít nabízené služby. Základem poskytnutí služby je první kontakt se zaměstnancem v Kontaktním centru nebo v terénu.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Součásti prvního kontaktu je seznámení klienta s pravidly poskytovaných služeb. Následná služba je poskytovaná na základě požadavků klienta, zhodnocení stavu klienta a situace zaměstnancem Kontaktního centra a sestavením individuálního plánu v rámci možnosti.

Zájemce o službu je před případným uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami a pravidly poskytování služby. Smlouva se uzavírá ústní formou. O uzavření smlouvy se provede záznam.

 • Zaměstnanec K-Centra uzavírá ústní smlouvu o poskytování soc. služby se zájemcem o služby.
 • Smlouva je uzavřena po ústním projednání podle stavu, potřeb a situace uživatele.
 • Smlouva obsahuje služby, o které má žadatel zájem. Je dbáno o to, aby ujednání bylo srozumitelné obsahově i účelně.

V rámci následné služby je sestaven s uživatelem individuální plán.

POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pro přímou reakci klienta na jakékoliv dění během poskytování služby slouží kniha přání a stížnosti umístěna v pracovní místnosti zaměstnanců K-Centra a je předložena uživateli služby na vyžádání. Pro přímé okamžité podání stížnosti slouží i schránka důvěry umístěna na vstupních dveřích do K-Centra, kde se nachází kontakty, kam může dále podat svou stížnost.

Klient může podat kdykoliv stížnost ústně, telefonicky nebo písemně kterémukoliv zaměstnanci K-Centra, nebo vedoucímu K-Centra.

Odpovědi na připomínky, přání či stížnosti uživatel služby dostane do jednoho měsíce ústně, mailem, telefonicky, popř. poštou, a to dle zvolené volby.

ODMÍTNUTÍ KLIENTA ZE STRANY POSKYTOVATELE

Dle §91/3 zákona 108/2006Sb.

 

Doba platnosti smlouvy: smlouva je platná ode dne uzavření ústní smlouvy, který je uveden v záznamu o uzavření ústní smlouvy. Sjednává se dle požadavku uživatele, běžně na neurčito.

Výpovědní lhůta:

Uživatel může ukončit využívání služeb bez udání důvodu kdykoliv bez výpovědní lhůty.

Poskytovatel může ukončit, omezit nebo přerušit na dobu určitou poskytování služby okamžitě, pokud uživatel hrubě porušuje své povinnosti, zejména pokud opakovaně porušuje pravidla pro pobyt na K-Centru.

Výpovědní důvody:

 1. Uživatel služby nedodržuje nebo hrubě porušuje pravidla pro pobyt na K-centru, se kterými byl seznámen při uzavírání ústní smlouvy o poskytování služeb.
 2. Uživatel přestal splňovat podmínky pro zařazení do cílové skupiny poskytovatele a poskytovatel nemůže zajistit kvalitní poskytování služby.