Hodnocení besed

Hodnocení besed

Základní škola, Orlová – Lutyně, Polní 963, příspěvková organizace

Hodnocení besed s tematikou primární prevence pro žáky¨- Bc. Marie Šnokhousová, ŠMP

Na základě nabídky Kontaktního centra proběhly besedy s tematikou primární prevence sociálně patologických jevů pro žáky 2. stupně ZŠ Orlová-Lutyně, Polní 963, přísp.org. Akce probíhala pod vedením p.Svěcha v prostorách Kontaktního centra Orlová.

Žáci jednotlivých tříd byli zváni k besedám podle ročníků vzhledem k odlišnosti zaměření jednotlivých celků.

Pro žáky 6.třídy byla připravena beseda s tematikou o škodlivosti kouření. Žákům byl předložen na počátku dotazník, z něhož vybírali produkty, které byly nevhodné k jídlu, pití, dýchání. Hovořili s lektorem o škodlivosti kouření na lidský organismus. Žáci pracovali ve skupinkách, vybírali, vypisovali jednotlivá rizika a své poznatky pak obhajovali před ostatními a přesvědčovali spolužáky o získaných vědomostech.

Pro žáky 7.tříd uspořádal lektor besedu s tematikou o negativním vlivu alkoholu na člověka. Po předešlé diskuzi o povědomí dětí o alkoholu, byli žáci vyzváni k prezentaci vlastních zkušeností ze svého okolí, a to formou kreslení obrázků ve skupině. O svých pracích pak se spolužáky diskutovali. Sdělovali si formou řízeného rozhovoru možné následky a rizika při požívání alkoholu.

Žákům 8.tříd byla předkládána na velké tabuli klíčová slova a pojmy z oblasti trestní odpovědnosti. Žáci tichým čtením byli seznámeni s různými příběhy ze života, vlastní kresbou zachytili příběh na papír a také jeho pokračování, které pak ostatním vyprávěli. U této besedy použili žáci i brainstorming - tedy skupinovou techniku zaměřenou na generování co nejvíce nápadů na dané téma.

Podobným způsobem probíhala beseda i se žáky 9.třídy s tématem drog a drogových závislostí. Žáci také dokreslovali příběh a hovořili o něm s ostatními i s lektorem, kterému směřovali spoustu svých dotazů. Diskutovali i o známých příkladech ze svého okolí.

Pedagogové i žáci byli velmi spokojeni s průběhem besed, své dojmy probírali cestou i po návratu ve třídě. Učitelé kladně hodnotili především maximální připravenost lektora a způsob komunikace se žáky.

 

S panem Svěchem spolupracujeme v oblasti prevence sociálně patologických jevů již delší dobu. Pořádá pro naše žáky besedy, které se konají v Kontaktním centru nebo dochází přímo k nám do školy. Besedy jsou vždy kvalitně a profesionálně připravené tak, aby co nejvíce aktivizovaly žáky a přinesly jim kvalitní poznatky. Pro naše žáky volí srozumitelný způsob předávání informací a vždy dává prostor pro samostatné vyjádření dětí v diskuzi. V besedách používá forem a metod vhodných pro získávání vědomostí z oblasti prevence sociálně patologických jevů. U žáků se zdravotním postižením je prevence velmi důležitá, protože i mezi nimi jsou děti často žijící  ve znevýhodněném socio-kulturním prostředí.

 

ZŠ K.Dvořáčka1230, Orlová Lutyně

Hodnocení besed konaných Kontaktním centrem v Orlové.

Besedy, které pořádá Kontaktní centrum v Orlové, jsou dětmi i učiteli přítomnými na besedách přijímány a hodnoceny kladně. Jde o akce konané u nás přímo ve třídách školy nebo o besedy spojené s exkurzí na káčku. Jsou zaměřeny na sociálně patologické jevy – kouření, alkohol, drogy, šikana, právní odpovědnost….

S žáky je vedena diskuse, jsou plně zapojeni do činností – podílejí se na řešení navozených problémů, vytvářejí komixy, spolupracují ve skupinách, nalézají řešení.

Vzhledem k tomu, že máme s pořádáním těchto akcí jen dobré zkušenosti, máme v letošním školním roce již domluveno několik dalších akcí.

Základní škola Mládí 726, Orlová Lutyně, Okres Karviná - příspěvková organizace 

Hodnocení spolupráce s K- centrem - Mgr. Jarmila Kupčíková ŠMP,VP

Pro žáky naší školy se v K-centru uskutešnily následující programy: Nebezpečí kouření, Alkohol, Drogy, Právo a morálka

Všechny programy byly velice kvalitně provedeny, především oceňujeme tu skutečnost, že se nejedná o přednášku, která už dnes žáky nezaujmou, ale jedná se o prožitkové programy, kdy jsou žáci přímo zapojeni do procesu výuky. Programy žáky baví, protože jsou sami tvůrci osudů postav z příběhů. V  některých případech se mohou s postavou ztotožnit, anebo v ní vidí  někoho, koho znají.

Formou prožitku tak žáci získávají nové poznatky, ale především vlastní zkušenosti. Tento program má i nezanedbatelný význam pro třídní učitele, kteří se se svými žáky programů účastní. Mohou tak žáky poznat zase trochu jinak a v jiném prostředí, někdy se objeví i signály, že něco není v pořádku. Žáci jsou v mimoškolním prostředí daleko otevřenější.

Prožitkové programy K-centra mají v našem školním preventivním programu pevné místo, využíváme je již několik let.

 

Základní škola Školní 862 Orlová – Lutyně okres Karviná, příspěvková organizace

Hodnocení spolupráce Mgr. Dana Macurová, metodik prevence

Naše základní škola spolupracuje s  panem Svěchem již několik let a to především v oblasti organizování přednášek a besed pro žáky. V 6. ročníku kouření, v 7. alkohol, v 8. právní vědomí.

Žáci s přednášejícím velmi aktivně spolupracují, vymezují  problém, besedují o něm, k příběhu na dané téma vymýšlejí další pokračování a to vše ve skupinách výtvarně zpracovávají a komentují.

Velmi zajímavé je téma drog pro 9. ročník – spojené s návštěvou K centra v Orlové. Zde žáci besedují o všech úskalích a rizicích užívání drog, často si domů odnášejí propagační materiály s touto tématikou. Besedy jsou velmi přínosné a u žáků oblíbené.

Spolupráci s K centrem a především s panem Svěchem hodnotím z pozice své funkce velmi kladně.