Otázky a odpovědi

Jak inspekce zjišťuje kvalitu sociálních služeb?

Inspekce sleduje:

• plnění podmínek registrace poskytovatelů (např. ověřuje zda poskytovaný druh služby odpovídá registrovanému druhu služby)

• kvalitu poskytovaných sociálních služeb, která je posuzována dle měřítek stanovených Standardy kvality sociálních služeb.

• plnění povinností poskytovatelů, které jsou stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Mezi ně patří například zajištění:

• dostupnosti informací o druhu, místě, cílech a okruhu osob, jimž jsou sociální služby poskytovány;

• dostupnosti informací o způsobu poskytování sociálních služeb a o všech právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy o poskytování sociálních služeb;

• naplňování lidských i občanských práv klientů. 

Na závěr inspekce je poskytovateli sociálních služeb předána inspekční zpráva, která obsahuje zjištění inspekčního týmu o stavu poskytované služby a je vodítkem pro její případné budoucí zkvalitnění. Poskytovatel sociálních služeb sám navrhne jednotlivé kroky a opatření vedoucí ke zvýšení kvality poskytované služby.

Co je to "inspekce sociálních služeb"?

Inspekcí sociálních služeb se rozumí systematické ověřování a hodnocení postupů a metod užívaných při poskytování sociálních služeb. Úkolem inspekce je zjistit, zda je poskytovaná sociální služba kvalitní, zda-li jsou naplňovány registrační podmínky. Povinnost provádět inspekce sociálních služeb ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.