PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

POSLÁNÍ - podpora a pomoc osobám se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc, aby mohly žít běžným způsobem života ve své domácnosti.

CÍLEM pečovatelské služby je umožnit důstojný život ve své domácnosti.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK - pomáhat uživatelům v jejich domácnostech, přihlížet k jejich individuálním potřebám a profesionálně stanovit nezbytnou míru péče a podpory tak, aby si udrželi vysokou kvalitu života v domácím prostředí.

PRINCIPY - individuální přístup k uživatelům, vstřícné jednání, empatie, týmová spolupráce, podpora samostatnosti uživatele, konstruktivní řešení problémů, spolupráce s rodinou.

CÍLOVÁ SKUPINA - senioři starší 65 let, zdravotně postižení občané od 26 let žijící na území města Orlová.                                                    

POPIS PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů, tedy jejich domácnostech.

NABÍZENÉ ČINNOSTI A ÚKONY SOC. SLUŽBY

Služby jsou individuálně nastaveny potřebám žadatelů, kteří mají možnost je měnit nebo ovlivňovat tak, aby splňovaly jejich osobní cíle. Žadatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních nabízených činností podle § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (přenosná vana)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, nákupy atd.) 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (praní a žehlení prádla, úklid aj.)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na instituce)

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOC. SLUŽBY

Zájemce o sociální službu je před uzavřením smlouvy podrobně a srozumitelně seznámen se všemi podmínkami poskytování služby i s provozem soc. služby. Jsou stanoveny požadavky, očekávání a cíle žadatele.

 • Nabídka služby s popisem cíle (stanovení osobních cílů žadatele), obsahu a podmínky.
 • Zjištění potřeb a zájmů žadatele.
 • Společné stanovení úkonů.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Smlouva se sepisuje ve dvojím vyhotovení.

 • Smlouva je uzavřena po ústním projednání (stanovení cílů) a podle potřeb uživatele. Smlouva je evidována.
 • Smlouva obsahuje kromě ostatních náležitostí dohodnuté úkony, postupy při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení a způsob ukončení nebo změny služby.
 • Je dbáno o to, aby ujednání bylo srozumitelné obsahově i účelně.

Služba je vždy individuálně nastavena potřebám žadatele, který má možnost ji měnit nebo ovlivňovat tak, aby splňovala jeho osobní cíle. Plánování je dohodnuto již u sepisování žádosti s určením daného klíčového pracovníka. Za plánování a průběh služby zodpovídá sociální pracovník a klíčový pracovník, který také sumarizuje podklady i od ostatních zaměstnanců v přímé péči.

POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Uživatel má právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování sociální služby. Stížnost může podat ústně nebo písemně.

 • Ústní stížnost – projednává se za přítomnosti minimálně dvou osob z řad zaměstnanců a uživatel si může k jednání pozvat rodinného příslušníka, příbuzného nebo svědka události. Opatřením je ústní dohoda o nápravě.
 • Písemná stížnost – projednává se na základě písemného oznámení. Pověřený zaměstnanec prošetří událost, stanoví ve spolupráci s uživatelem opatření a písemně na stížnost odpoví. Kopie stížnosti je založena ve spise uživatele. Pokud se stížnost dotýká osoby vykonávající službu, je i ona pozvaná k šetření a v případě oprávněné stížnosti postižena dle platného zákoníku práce.
 • Telefonická stížnost – uživatel se spojí s ředitelem nebo vedoucím úseku  a sdělí svou stížnost.

Povinností poskytovatele je seznámit uživatele soc. služeb s postupem podání stížnosti při sepisování smlouvy o poskytnutí soc. služby. S uvedenými postupy jsou také seznámeni všichni zaměstnanci soc. služeb. Všechny stížnosti jsou evidovány a řešeny ihned v co nejkratší době. Stěžovatel je po určité době (dle dohody) navštíven za účelem kontroly dalšího průběhu soc. služby.

ODMÍTNUTÍ KLIENTA ZE STRANY POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB

Dle §91/3 zákona 108/2006Sb.

VYPOVĚZENÍ SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE SOC. SLUŽEB

1) Jestliže osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušování smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté soc. služby za dobu delší než 1 kalendářní měsíc.

2) Jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování soc. služeb.

3) Jestliže se osoba chová k zaměstnanci vykonávající soc. službu způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

 

Výpovědi musí být podány vždy písemně.

Klient může vypovědět smlouvu kdykoli i bez udání důvodu.