POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KONTAKTNÍHO CENTRA

CÍLOVÁ SKUPINA

Klienti Kontaktního centra jsou:

 • Osoby ohrožené sociálními a zdravotními riziky spojenými se zneužíváním návykových látek
 • Rizikoví uživatelé návykových látek.
 • Uživatelé návykových látek.
 • Potencionální uživatele návykových látek.
 • Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů.
 • Osoby ohrožené negativními projevy chování ve spojení s užíváním návykových látek
 • Instituce, školy, výchovná zařízení v rámci prevence užívání návykových látek aprotidrogové koordinace

Osobám mladším 15 let a osobám, které nejsou uživateli nelegálních návykových látek poskytujeme jen odborné drogové a sociální poradenství.

Ostatní služby poskytujeme jen osobám starším 15 let užívajícím nelegální návykové látky.

CÍLE

1. Zvýšit informovanost o rizicích spojených s užíváním drog účinnou primární prevenci

2. Snížit následky užívání drog lehce dostupnou nízkoprahovou bezplatnou a anonymní poradenskou pomocí.

3. Snížit ohrožení společnosti důsledky rizikového užívání drog programy minimalizace společenských rizik.

4. Snížit následky užívání drog poskytováním pomoci uživatelům a zabezpečením programu Harmreduction.

PRINCIPY

 • Zařízení usiluje o to, aby uživatelé služeb zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti.
 • Poskytované služby mohou být poskytované bezplatně a anonymně, mohou být poskytované na základě individuálního plánu.
 • Zařízení zabezpečuje dodržování práv uživatelů služeb a dodržování pravidel poskytování služby, respektuje důstojnost, volbu a svobodnou vůli v rozhodování uživatelů služeb.
 • Zařízení se zaměřuje na celkovou situaci uživatele služeb a přizpůsobuje poskytování služeb potřebám uživatelům.
 • Zařízení se zaměřuje na týmovou práci a jednotný přístup, spolupráci všech, kdo se podílí na přímém i nepřímém formování uživatele, na předávání si poznatků mezi sebou .
 • Zařízení zabezpečuje individuální přístup k uživateli služeb, empatický, vstřícný, trpělivý a ohleduplný postoj k uživatelům služeb a zabezpečuje zachování diskrétnosti a mlčenlivosti.
 • Klient může využívat služby bez ohledu na rasu, pohlaví, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

NABÍZENÉ ČINNOSTI A ÚKONY SOC. SLUŽBY

Služby sociálně terapeutické činnosti obsahují v oblasti poskytování informací, úkony kontaktní práce, informačního servisu, individuálního poradenství osobního, po telefonu, internetu, písemného, krizové intervence přímé i nepřímé, korespondenční práce a úkony potřebné pro zajištění práce s klientem.

Služby sociálně terapeutické činnosti obsahují v oblasti sociální terapie úkony vstupního a závěrečného zhodnocení stavu klienta, příslušná vyšetření, individuální a skupinové sebezkušenostní poradenství, primární prevence.

Služby sociálně terapeutické činnosti obsahují v oblasti snižování společenských rizik a minimalizace škod úkony somatického vyšetření, základního zdravotního ošetření, odběrů biologického materiálu a testování infekčních nemocí a přítomnosti psychotropních látek v těle, výměnného a dalších programů harmreduction, úkony potravinového servisu.

Služby pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání os. záležitosti obsahují v oblasti pomoci při vyřizování běžných záležitostí úkony sociální práce a socioterapie, v oblasti obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou úkony poradenství pro rodiny a úkony práce s rodinou a v oblasti podpory dalších aktivit úkony intervence uprostřed zábavy a v jiném prostředí.

Služby poskytnutí podmínek pro osobní hygienu úkony základní ho hygienického servisu a celkového hygienického servisu včetně praní a výměny prádla.

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Na základě terénní práce, informačního servisu o poskytování služeb sociální prevence Kontaktního centra má možnost každý klient v rámci cílové populace využít nabízené služby. Základem poskytnutí služby je první kontakt se zaměstnancem na Kontaktním centru nebo v terénu.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Součásti prvního kontaktu je seznámení klienta s pravidly poskytovaných služeb. Následná služba je poskytovaná na základě požadavků klienta, zhodnocení stavu klienta a situace zaměstnancem Kontaktního centra a sestavením individuálního plánu v rámci možnosti.

Zájemce o službu je před případným uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami a pravidly poskytování služby. Smlouva se sepisuje ve dvojím vyhotovení.

 • Vedoucí pracovník uzavírá smlouvu o poskytování soc. služby
 • Smlouva je uzavřena po ústním projednání (stanovení cílů) a podle stavu, potřeb a situace uživatele. Smlouva je evidována.
 • Smlouva obsahuje dohodnuté úkony, postupy při nedodržování dohodnutých podmínek, podmínky pro ukončení a způsob ukončení nebo změny služby.
 • Je dbáno o to, aby ujednání bylo srozumitelné obsahově i účelně.

V rámci následné služby je sestaven s uživatelem individuální plán. Ten stejně jako smlouva je v případě anonymů pouze ústní.

POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pro přímou reakci klienta na jakékoliv dění během poskytování služby slouží kniha přání a stížnosti umístěna v kontaktní místnosti. Pro přímé okamžité podání stížnosti slouží i schránka důvěry umístěna na vstupních dveřích do K-Centra.

Klient může podat kdykoliv stížnost ústně, telefonicky nebo písemně kterémukoliv zaměstnanci K-centra, nebo vedoucímu úseku.

Odpovědi na připomínky, přání či stížnosti uživatel služby dostane do jednoho měsíce ústně, mailem, telefonicky, popř. poštou a to dle zvolené volby.

ODMÍTNUTÍ KLIENTA ZE STRANY POSKYTOVATELE

Dle §91/3 zákona 108/2006Sb.

VYPOVĚZENÍ SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE

1) Jestliže osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušování smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté soc. služby za dobu delší než 1 kalendářní měsíc.

2) Jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování soc. služeb.

3) Jestliže se osoba chová k zaměstnanci vykonávající soc. službu způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

4) Výpovědní lhůta poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci 2 tohoto článku činí 10 pracovních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni v němž byla tato výpověď osobě doručena.

Výpovědi musí být podány vždy písemně.

Klient může vypovědět smlouvu kdykoli i bez udání důvodu