Komunitní centrum MAJÁK

Komunitní centrum patří od 1.1.2017 pod příspěvkovou organizaci Sociální služby města Orlová.

Již od září 2012 v Orlové funguje Komunitní centrum Maják, které poskytuje hned několik registrovaných sociálních služeb a doprovodných fakultativních činností na jednom místě. Provázanost jednotlivých činností zajišťuje komplexní a intenzivní řešení nejpalčivějších problémů, s nimiž se obyvatelé sociálně vyloučených lokalit denně potýkají.

Hlavním cílem komunitního centra je podpora začleňování sociálně vyloučených osob v lokalitě Orlová-Poruba nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

V budově komunitního centra Maják jsou dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány 3 registrované sociální služby, a to:

Občanská poradna Orlová

-     poskytuje uživatelům bezplatné odborné sociální poradenství tak, aby uživatelé znali svá práva i povinnosti a dokázali s podporou vyřešit své záležitosti. Na občanskou poradnu se mohou obrátit lidé, kteří jsou v obtížné životní situaci, nebo jim taková situace hrozí a hledají pomoc s jejím řešením.

Sociální asistence Orlová

-     poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které nejsou schopny řešit své problémy vlastními silami. Jejím cílem je pomoci získat, upevnit či rozvíjet základní funkce rodiny. Pomáhá při komunikaci se školskými, zdravotními a jinými institucemi a rodinou. Také napomáhá rodinám při tvoření rodinného rozpočtu a při následném hospodaření.

Terení program

-     poskytuje terénní sociální práce v sociálně vyloučené romské lokalitě v Orlové – Porubě. Tato terénní sociální služba je určena osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohrožení. Terénní pracovníci docházejí do domácnosti uživatelů či na ubytovny a poskytují zájemcům a uživatelům sociální služby informace, rady a aktivní pomoc.

Na tyto registrované služby pak navazují další  fakultativní  činnosti - volnočasové aktivity:

taneční, hudební  a výchovně vzdělávací aktivity

-     cílem taneční a hudební aktivity je rozvíjet pohybové a hudební nadání dětí (např. hry na hudební nástroje, tanec). 

-     výchovně vzdělávací aktivity se zaměřují zejména na psychomotorický rozvoj dítěte, podporu jeho seberealizace prostřednictvím různých výtvarných technik.

sportovní aktivity

-     jsou provozovány jak v cvičební místnosti v prostorách Komunitního centra Maják, tak i v přilehlé zahradě s hřištěm. Cílem této aktivity je vést děti k různým možnostem využití jejich pohybového nadání a pravidelným pohybovým aktivitám.  

Klub dětí a maminek

-     poskytuje volnočasové aktivity pro matky s dětmi do 3 let. Klub se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte a koordinaci práce matky a dítěte. Prostřednictvím her a výtvarných technik rozvíjí a upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem. Děti si mohou přijít zahrát např. stolní fotbal, pingo pong nebo zlepšit své motorické vlastnosti prostřednictvím široké škály sportovního náčiní.

Cílem všech volno časových aktivit je nabídnutí smysluplného trávení volného času místních dětí a předcházení nežádoucího jednání a chování dětí.