Našim posláním je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem. 

 

Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace

72076674 
Adamusova 1269, Lutyně, 735 14 Orlová 4
Kontakty:                           E-mail:  ssmo@ssmo.cz 
                                        Telefon: 604 212 644
                                         www.ssmo.cz 
 
 
  

Pečovatelská služba

Chráněné bydlení

Odlehčovací služba

Denní stacionář

Kontaktní centrum

 

Popis služeb dle zákona o sociálních službách

Pečovatelská služba

Posláním je podpora a pomoc osobám se sníženou soběstačností, aby mohly žít co nejdéle běžným způsobem života ve své domácnosti. Terénní služba je poskytovaná v domácnostech osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,...

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posláním je poskytnout našim uživatelům důstojné a bezpečné...

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující  osobě nezbytný...

Denní stacionář - domovinka

V domovince poskytujeme ambulantní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Posláním je zajištění péče osobám se sníženou...

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum   Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.  Posláním je úsilí o předcházení...

Kvalitní sociální služba:

• vycházíme z požadavků, očekávání a osobních cílů klientů a průběžně je vyhodnocujeme

• poskytujeme služby tak, aby nebyla porušována lidská a osobní práva klientů;

• informujeme klienty o možnosti podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby a jejich stížnosti řešíme;

• zaměstnáváme vyškolené odborníky, kteří jsou schopni zajistit poskytování kvalitních sociálních služeb